Taiteelliset lähtökohdat | Artist statement

Elämme postnaturalistista ja uuden normaalin aikaa. ”Rikkoutuneen” ja ”epäaidon” haltuunotto taiteen keinoin voi eheyttää maailmaa. Eheyttäminen, historian luoma resilienssi, sekä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys ovat vahvasti läsnä tuotannossani. Pyrin pois kuvataiteen perinteisistä konventioista enkä ole formaatti- tai tekniikkauskollinen. Taiteen tehtävä on kyseenalaistaa, asettua väyläksi taidehistorian, tulevan ja nykyhetken välille.

Lähtökohtani on piirtämisessä, jonka pyrin vapauttamaan paperilta. Olen kiinnostunut pinnasta, viivan symbolisesta ja psykologisesta luonteesta ja materiaalin moniaistisuudesta. Hahmopsykologia, sukupuolenteoretisointi ja kulttuurisensitiivisyys ovat taiteellisen työni keskiössä. Olen hyvin tietoinen maailman taiteen perinteistä ja kuljetan taidehistoriaa eteenpäin teoksissani.

Pyrin pois perinteisistä taiteenlajeittain rajatuista työskentelymetodeista ja kerronnantavoista. Työskentelyyni olen lainannut muotoilun ja valokuvan luonteelle tunnusomaisia piirteitä kyseenalaistaessani taideteoksen ”alkuperän” ja ”aitouden”. Taidegrafiikan ammattilaisena minua ei kiinnosta luoda grafiikan perinteisiä vedoksia vaan vapauttaa viiva ja piirustus tilalliseksi elementiksi ja kuljettaa sitä kolmiulotteisiin teoksiin.

We live in post-naturalistic, the new normal, times. Taking over the ”broken” and ”inauthentic” through the means of art can make the world whole. Integration, the resilience created by history, as well as gender studies and cultural sensitivity are strongly present in my work. I try to break free from the traditional conventions of visual art and I am not faithful to format or technique. The task of art is to question, to position itself as a channel between art history, the future and the present.

My starting point is in drawing, which I strive to free from paper. I am interested in the surface, the symbolic and psychological nature of the line and the multisensory nature of the material. Character psychology, gender theorizing and cultural sensitivity are at the center of my thinking and artistic practice. I am well aware of art history, cultural traditions and I carry art history forward in my works.

I strive to get away from traditional working methods and narrative styles. I have borrowed characteristic features of design and photography when addressing conventions of ”origin” and ”authenticity” in art. As a graphic art professional, I’m not interested in creating traditional prints of graphics, but freeing the line and drawing as a spatial element and transporting it to three-dimensional works.